Кафедра прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Сучасна кафедра радіоелектроніки – потужний науково-викладацький колектив, у складі якого 3 доктора наук, професора; 11 кандидатів наук, доцентів. За кафедрою радіоелектроніки закріплено викладання 59 лекційних курсів, навчальний процес організовано на базі 12 лабораторій, серед них унікальні: «Кріогенна лабораторія», «Лабораторія електронного та ядерного магнітних резонансів», НДЛ «Неоднорідних напівпровідників функціональної електроніки». Професорсько-викладацький колектив кафедри РЕ здійснює підготовку бакалаврів за двома спеціальностями: «Мікро- та наносистемна техніка» й «Прикладна фізика та наноматеріали» з можливістю продовження подальшого навчаня за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр за відповідними спеціальностями. Кафедра РЕ є випусковою за трьома спеціальностями наведеними в таблиці. Підготовку фахівців за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали» кафедра РЕ здійснює разом із фахівцями кафедри прикладної комп’ютерної радіофізики (раніше кафедра фізики НВЧ).

Спеціальність «Мікро- та наносистемна техніка»

Зміст професійної підготовки: інженерна комп'ютерна графіка, персональні комп'ютери, програмування та алгоритмічні мови, теорія електричних та електронних кіл, вакуумна та плазмова електроніка, технологічні основи електроніки, перетворення та обробка сигналів, твердотільна електроніка, оптоелектроніка, імпульсні цифрові пристрої, сучасні напрямки електроніки, функціональна електроніка, аналіз електронних схем, енергетична електроніка, квантова електроніка, аналогова схемотехніка, методи отримання нанорозмірних матеріалів, цифрова схемотехніка, мікропроцесорна техніка, проектування та конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем, електродні системи.

Спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали»

Зміст професійної підготовка: обчислювальна техніка та програмування, чисельні методи, комп'ютерна графіка, основи радіоелектроніки, коливання і хвилі, радіотехнічні кола та сигнали, ЕОМ експеримент і машинна обробка інформації, напівпровідникова електроніка, автоматизація наукових досліджень, основи метрології в прикладній фізиці, техніка та електроніка НВЧ, статистична радіофізика, квантова радіофізика та нелінійна оптика, сенсоріка, фізичні основи мікроелектроніки, вступ до фізики твердого тіла, основи оптоелектроніки, комп'ютерний практикум з розв'язку задач прикладної фізики, фізична електроніка, схемотехніка, мікропроцесорна техніка, цифрова схемотехніка, пристрої та технології телекомунікацій, апаратні засоби комп'ютерних систем, елементи техніки бездротових мереж, лазерна техніка та технології, оптичні методи обробки інформації.

Випускники кафедри РЕ мають можливість проходити переддиплому практику, а потім і працювати на провідних підприємствах регіону: КБ «Південне», КБ «Придніпровське», ДМЗ, ВАТ «Укртелеком», Інститут транспортних систем та технологій НАНУ, Інститут геотехнічної механіки НАНУ, медичні заклади тощо.